Table 3

Tobacco production by province (Source: “1998 China statistical yearbook”, page 402)

ProvinceTobacco
(’000 hectares)
Amount flue cured (’000 hectares)
Beijing0.1ND
Tianjin8.96.9
Hebei16.116.0
Shanxi15.88.8
Inner Mongolia8.113.1
Laoning33.229.0
Jilin42.932.2
Heilongjiang107.7102.9
Shanghai
Jiangsu2.82.6
Zhejiang1.4ND
Anhui35.834.1
Fujian76.074.5
Jiangxi28.723.8
Shandong84.881.8
Henan215.6211.3
Hubei102.271.0
Hunan138.3126.8
Guangdong37.028.9
Guangxi53.939.9
Hainan0.4ND
Chongqing99.582.6
Sichuan100.268.8
Guizhou436.6417.5
Yunnan570.6559.2
TibetNDND
Shaanxi91.187.0
Gansu46.344.8
Qinghai0.1ND
Ningxia1.51.5
Xinjiang5.74.6
  • ND = no data.