TableĀ 5

Waves 2 and 3 cross-sectional sample sizes for adult smokers

CityWave 2 cross-sectional sampleWave 3 (a) recontact
Smoker
Wave 3 (b) recontact
Quitter
Wave 3 (c) replenishment
Beijing8016516685
Shenyang79948641261
Shanghai8036534784
Changsha7956295786
Guangzhou83362075134
Yinchuan81251088210
KunmingNANANA800
  • NA, not applicable.